Lietuvių (Lithuanian) English Русский (Russian) Įstatai ir kita informacija
   
 
Image rotator Orai
     
 
VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS

2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969
Vilnius
ŠIAULIŲ KRAŠTO ŪKININKŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI
1.Bendroji dalis
1.1. Sąjungos pavadinimas yra ŠIAULIŲ KRAŠTO ŪKININKŲ SĄJUNGA (toliau vadinama „Sąjunga“ ), teisinė forma – asociacija.
1.2. Sąjungos buveinės adresas – Vilniaus g. 324, Šiaulių raj. sav., Lietuvos Respublika.
1.3. Sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.
1.4. Sąjunga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas banke, jungiantis Šiaulių krašto ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusius bei ūkininkavimu besidominčius asmenis, įsteigtas Sąjungos narių veiklai koordinuoti, Sąjungos narių interesams atstovauti ir juos ginti bei kitiems viešiems interesams tenkinti.
1.5. Sąjunga gali turėti, ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems LR Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ar šiuose Įstatuose. Sąjunga turi teisę LR teisės aktų nustatyta tvarka, teikti labdarą ir paramą bei, įgijusi paramos gavėjo statusą, gauti paramą.
2. Sąjungos veikla
2.1. Sąjunga veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR Civilinio kodekso, LR Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais Įstatais. 
2.2 Sąjunga turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatymams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.3. Sąjungos veiklos tikslas – puoselėti tobulinti ir skatinti ūkininkus bei ūkininkavimą Šiaulių rajone ir krašte, tuo tikslu siekti Sąjungos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo, bei gynimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus, tačiau neapsiribojant žemiau išvardintais:
2.3.1. puoselėti lietuviško ūkininkavimo kultūrą;
2.3.2. skatinti ir organizuoti ūkininkų profesinį tobulėjimą ir suaugusiųjų mokymą;
2.3.3. skatinti jaunimo susidomėjimą ūkininkavimu;
2.3.4. dalyvauti su ūkininkavimu susijusioje teisėkūroje;
2.3.5. teikti labdarą ir paramą;
2.3.6. gauti ir teikti bei sisteminti informaciją, susijusią su ūkininkais, Sąjungos nariais, ūkininkavimo sąlygomis, vidaus ir užsienio rinkose esama žemės ūkio ir kitos produkcijos paklausa, pasiūla, kainomis, teikiamų ir pageidaujamų paslaugų poreikiu bei galimybėmis imtis kitos veiklos;
2.3.7. stoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai, LR Asociacijų Įstatymui ir kitiems įstatymams;
2.3.8. tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.
2.4. Įgyvendindama savo tikslus, Sąjunga veikia šiose srityse:
• Profesinių narystės organizacijų veikla (94.12);
• Ekskursijų organizatorių veikla (79.11);
• Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (63.11);
• Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);
• Konsultacinė verslo ir valdymo veikla (70.22);
• Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.79);
• Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
• Reklamos agentūrų veikla (73.11);
• Atstovavimas žiniasklaidai (73.12);
• Posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30).
2.5. Sąjunga gali užsiimti ir kita įstatymų nedraudžiama veikla.
2.6. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licenzija (leidimas), Sąjunga gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenziją (leidimą).
3.Sąjungos nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Sąjungos nariais gali tapti ūkininkaujantys ar ūkininkavimu besidomintys veiksnūs sulaukę 18 metų fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys.
3.2. Asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, pateikia raštišką prašymą Sąjungos tarybai, kuri savo artimiausiame posėdyje priima sprendimą dėl asmens priėmimo. Asmuo, kurio prašymas patenkinamas, sumoka stojamąjį įnašą ir nario mokestį, jam išduodamas pažymėjimas. Asmuo, tampa Sąjungos nariu nuo pažymėjime nurodytos datos.
3.3. Sąjungos narys turi tokias teises:
3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Sąjungos visuotiniame narių susirinkime;
3.3.2. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis;
3.3.3. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.3.4. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai raštu pranešus Sąjungos tarybai, kuri tvirtina tokio asmens išstojimą;
3.3.5. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.4. Sąjungos buveinėje, taip pat Sąjungos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Sąjungos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Sąjungos narys.
3.5. Sąjungos narys privalo laikytis šių įstatų. Pažeidęs šiuos įstatus ar kitus
Sąjungos vidaus dokumentus ar be pateisinamos priežasties nesumokėjęs nario mokesčio tarybos teikimu visuotiniame narių susirinkime narys gali būti pašalintas iš Sąjungos.
3.6. Nariui išstojus iš Sąjungos, stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Sąjungai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas yra negrąžinami.
4.Sąjungos organai
4.1. Sąjungos organai: visuotinis narių susirinkimas, Sąjungos taryba, Sąjungos pirmininkas, revizijos komisija.
4.2. Už Sąjungos nario veiklą valdymo organuose jos nariui gali būti atlyginama.
5.Visuotinis narių susirinkimas
5.1. Visuotinis narių susirinkimas:
5.l.l. keičia Sąjungos Įstatus;
5.1.2. renka ir atšaukia Sąjungos tarybą ar atskirus jos narius.
5.1.3. renka ir atšaukia Sąjungos revizorių;
5.1.4. nustato Sąjungos nario stojamojo įnašo dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.1.5. tvirtina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
5.1.6. priima sprendimą dėl sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.1.7. sprendžia ir kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Sąjungos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos;
5.1.8. neturi teisės pavesti kitiems Sąjungos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų išskyrus įstatymų numatytas išimtis.
5.2. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Sąjungos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti Sąjungos nariai, jų įgalioti asmenys ar asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
5.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Sąjungos tarybos sprendimu ne rečiau, kaip kartą per metus, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų informuojant kiekvieną Sąjungos narį pasirašytinai arba registruotu paštu siunčiant pranešimą arba paskelbiant šių Įstatų 7.2 punkte numatytame leidinyje. Pranešime be kitos pagal įstatymus privalomos nurodyti informacijos turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas, vieta (adresas), darbotvarkė bei susirinkimą inicijavęs ir sprendimą sušaukti susirinkimą priėmęs organas. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame punkte nurodytų terminų, jeigu visi Sąjungos nariai su tuo raštiškai sutinka.
5.4. Visuotinis narių susirinkimas taip pat gali būti šaukiamas Sąjungos pirmininko ar ne mažiau kaip 1/3 Sąjungos narių iniciatyva.
5.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Sąjungos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių Įstatų 5.l.l ir 5.1.6. nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia nemažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Sąjungos narių balsų.
5.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 20 kalendorinių dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Sąjungos narių. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą informuojama šių Įstatų 5.3 numatytu būdu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas.
5.7. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Sąjungos narys ar valdymo organas.
6.Taryba ir pirmininkas
6.1. Sąjungoje sudaromas kolegialus valdymo organas - Sąjungos taryba.
6.2. Tarybą sudaroma iš 9 asmenų ir yra visuotinio narių susirinkimo renkama 3 metų laikotarpiui.
6.3. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys - Sąjungos nariai arba Sąjungos narių - juridinių asmenų - pasiūlyti fiziniai asmenys.
6.4. Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių. Tarybos posėdžiai šaukiami Sąjungos pirmininko sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, arba ne mažiau kaip 1/3 Sąjungos narių iniciatyva.
6.5. Taryba veikia vadovaudamasi savo priimtu tarybos darbo reglamentu, kuris nustato tarybos darbo tvarką, taip pat posėdžių šaukimo, dalyvavimo ir balsavimo juose bei sprendimų priėmimo ir posėdžių protokolavimo tvarką.
6.6. Taryba: 
6.6.1. šaukia visuotinius narių susirinkimus;
6.6.2. vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus.
6,6.3. iš Tarybos narių trijų metų laikotarpiui renka Sąjungos pirmininką, Vicepirmininką ir sekretorių.
6.6.4. teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti dokumentų projektus, kuriuos pagal šios Įstatus ir Lietuvos Respublikos įstatymus turi patvirtinti visuotinis narių susirinkimas.
6.6.5. teikia visuotiniam narių susirinkimui kandidatūras į Sąjungos organus;
6.6.6. priima sprendimus dėl nario priėmimo, išstojimo bei teikia siūlymus Sąjungos narių visuotiniam susirinkimui dėl nario pašalinimo;
6.6.7. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką;
6.6.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų
juridinių asmenų dalyviu;
6.6.9. sprendžia Sąjungos filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo klausimus, tvirtina jų nuostatus bei skiria ir atšaukia jų vadovus.
6.6.10. teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms taryboje apsvarstytus įstatymų ar poįstatyminių aktų bei kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius žemės ūkio reformą ir ūkininkų veiklą;
6.6.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus;
6.6.12. sprendžia kitus Sąjungos veiklos klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai;
6.7. Sąjungos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. Sąjungos pirmininkas taip pat yra ir tarybos pirmininkas. 
6.8. Pirmininkas atsako už:
6.8.1. finansinės atskaitomybės sudarymą;
6.8.2. tarybos posėdžių sušaukimą bei informavimą apie juos;
6.8.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registre;
6.8.4. pranešimą apie Sąjungos esminius įvykius, turinčius reikšmės jos veiklai;
6.8.5. Sąjungos veiklos organizavimą;
6.8.6. Sąjungos narių apskaitą;
6.8.7. Sąjungos turto tvarkymą;
6.8.8. Sąjungos dokumentų ir kitos informacijos saugojimą;
6.9. Pirmininkas:
6.9.1. atstovauja Sąjungą be atskiro įgaliojimo santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Sąjungos vardu pasirašo sandorius;
6.9.2. priima į darbą ir atleidžia Sąjungos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
6.9.3. rengia Sąjungos veiklos ataskaitą;
6.9.4. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
6.9.5. sprendžia kitus įstatymuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
6.10. Sąjungos pirmininkas gali įgalioti jam pavestas funkcijas laikinai atlikti vicepirmininką ar kitą tarybos narį.
6.11. Sąjungos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint vykdyti savo pareigų, Sąjungos taryba gali laikinai pavesti eiti Sąjungos pirmininko pareigas vicepirmininkui ar kitam tarybos nariui.
6.12. Sąjungos taryba 2/3 balsų dauguma nepasibaigus kadencijai gali atšaukti Sąjungos pirmininką ir (ar) vicepirmininką iš užimamų pareigų.
7. Dokumentų pateikimas Sąjungos nariams, vieši pranešimai ir skelbimai
7.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato taryba savo sprendimu.
7.2. Vieši Sąjungos pranešimai, kurie turi būti pagal teisės aktus skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje "Šiaulių kraštas", Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
8. Sąjungos teisės ir pareigos, lėšų ir pajamų naudojimas
8.1. Sąjungos lėšas sudaro:
8.1.1. stojamieji ir nario mokesčiai;
8.1.2. pajamos iš vykdomosios veiklos;
8.1.3. skolintos lėšos;
8.1.4. fizinių ir juridinių asmenų parama, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos;
8.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;
8.l.6. valstybės ir savivaldybės lėšos, skirtos valstybės ar savivaldybės remiamoms programoms įgyvendinti;
8.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos;
8.1.8. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, dovanotos (paaukotos) lėšos.
8.2. Sąjungai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
8.2.1. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybė gali skirti lėšų tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Parodų, mugių, seminarų, mokymo, konkursų pravedimui skiria lėšas iš paramos fondo. Šios lėšos gali būti panaudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
8.3.Net ir šiuose Įstatuose nurodytais tikslais Sąjungai draudžiama:
8.3.1. neatlygintinai perduoti Sąjungos turtą nuosavybėn Sąjungos nariui, valdymo organų nariui, Sąjungoje sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, jei jie nustatyti šiuose Įstatuose pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą;
8.3.2. mokėti Sąjungos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Sąjungos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
8.3.3. Sąjungos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą skirstyti Sąjungos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Sąjungoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
8.3.4. suteikti paskolas, įkeisti sąjungos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Sąjungos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
8.3.5. skolintis pinigus iš Sąjungos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
8.3.6. skolintis iš asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
8.3.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yru suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaras gavėjas;
8.3.8. parduoti Sąjungos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
8.3.9. steigti juridinį asmenį, kai civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
8.3.10. vykdyti valstybes ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų.bei valstybės tarnautojų, viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
8.3.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statusus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti, įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
8.3.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti korinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
8.4. Šiuose įstatuose numatytas su nariu susijęs asmuo yra:
8.4.1. Sąjungos nario fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis, (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;
8.4.2. juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų Sąjungos nario juridinio asmens organe;
8.4.3. juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Sąjungos narys, 8.4.1. ir 8.4.2 punktuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.
8.5. Sąjunga pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Sąjunga šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Sąjunga negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.
9. Sąjungos veiklos kontrolės tvarka, revizorius
9.1. Sąjungos revizijos komisija yra kontrolės organas, prižiūrintis Sąjungos finansinę veiklą.
9.2. Revizoriumi gali būti fizinis asmuo - Sąjungos narys, jei jis nėra Sąjungos valdymo organo nariu.
9.3. Revizijos komisiją iš trijų asmenų 3 metų laikotarpiui skiria ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.
9.4. Revizijos komisija:
9.4.1. kontroliuoja Sąjungos finansinę veiklą;
9.4.2. ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Sąjungos veiklos patikrinimą, įforminamą patikros aktu, kuris pateikiamas visuotiniam narių susirinkimui;
9.4.3. atlieka kitas visuotinio narių susirinkimo pavestas kitiems Sąjungos organams nepriskirtas funkcijas.
9.5.Sąjungos pirmininkas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Sąjungos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yrą vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Sąjunga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
9.6. Sąjungos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
9.6.1. informacija apie Sąjungos veiklą įgyvendinant šiuose Įstatuose numatytus veiklos tikslus;
9.6.2. Sąjungos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
9.6.3. Sąjungos metinė finansinė atskaitomybė;
9.6.4. samdomų Sąjungos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;
9.6.5. kita informacija, kurią gali nustatyti visuotinis narių susirinkimas.
10.Sąjungos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka
10.1. Sąjunga turi teisę įstatymų nustatyta tvarka steigti savo filialus ir atstovybes. Sąjungos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
10.2. Sprendimus dėl Sąjungos filialų ir atstovybių steigimo bei veikios nutraukimo priima, jų nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia vadovus Sąjungos taryba paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.
11. Sąjungos Įstatų keitimo tvarka
11.1. Sąjungos Įstatai gali būti keičiami tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.
11.2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
11.3. Pakeisti Įstatai registruojami juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.


2009 m. kovo mėn. 30 d.

Susirinkimo įgaliotas asmuo Ritas KVIETKUS
 
       
 

Klaida!

Nei vienas reklaminis skydelis neatitiko užklausos


SELECT * FROM cms_module_banners WHERE (category_id = "1") AND (expires > '2023-03-27 17:40:53' or isnull(expires)) AND (max_impressions = 0 OR num_impressions < max_impressions) ORDER BY RAND() LIMIT 0,1
 Banner
 
© 2010 Šiaulių Krašto Ūkininkų Sąjunga. Visos teisės saugomos. sep emailsep Admin